Hakkımızda

Genel Bilgiler

 • Kalite Koordinasyon Birimi, Üniversitemiz Senatosu'nun 2/7/2018 tarihli ve 2018/8 nolu toplantısında alınan 23 sıra sayılı karar ile Üniversitemizde Kalite Geliştirme, İç Değerlendirme ve Dış Değerlendirme süreciyle ilgili faaliyet ve çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesinde “Kocaeli Üniversitesi Kalite Komisyonu” ile koordineli olarak çalışmak üzere Bilimsel Araştırmalardan Sorumlu Rektör Yardımcılığına bağlı olarak kurulmuştur.

  Kalite Koordinasyon Biriminin görevleri şunlardır

 • a) Kalite geliştirme, iç ve dış değerlendirmeler için ihtiyaç duyulan süreçleri belirlemek, uygulamak ve sürdürülmesini sağlamak,

 • b) Kalite geliştirme, iç ve dış değerlendirmeler için ihtiyaçları raporlamak,

 • c) Birimlerin Kalite Elçileri arasında koordinasyonu sağlamak,

 • ç) Üniversitenin stratejik planlama ve hazırlama çalışmalarında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığıyla koordinasyonu sağlamak,

 • d) Kalite geliştirmeyle ilgili konularda dış kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,

 • e) Kalite Koordinasyon Biriminin görevleriyle ilgili olarak, Üniversitenin tüm akademik ve idari birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

 • f) Üniversitenin Kalite Komisyonunun görev ve sorumlulukları kapsamındaki çalışmalarda destek ve koordinasyon hizmeti sağlamak,

 • g) Kalite standartlarını takip ederek Kalite Koordinasyon Biriminin yapılanmasını sağlamak,

 • ğ) Görev alanlarıyla ilgili doküman hazırlamak, düzeltmeleri yapmak, yayınlamak, kaydetmek ve dağıtım yapmak,

 • h) Görev alanlarıyla ilgili olarak, Akademik birimlere ve kalite elçilerine hizmet içi eğitimler planlamak ve vermek,

 • ı) Yönetim Gözden Geçirme toplantılarının yapılmasını sağlamak, bu toplantılarda alınan kararların rapor etmek ve birimlere dağıtımını yapmak,

 • i) Kalite Koordinasyon Birimi çalışmalarını yönetir ve tüm faaliyetlerini Kalite Komisyonuna rapor eder,

 • j) Kalite Koordinasyon Birimi, Kalite Komisyonuyla koordineli bir şekilde çalışır ve Kalite Komisyonunun kararlarını uygular.

 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors