Kurumsal Politikalar

Kocaeli Üniversitesi Politikaları

Kalite Politikası

 • Kocaeli Üniversitesi "kalite temelli" yönetim sistemi kapsamında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı süreçlerinde;
 • İç ve dış paydaşların katılım ve memnuniyet düzeylerinin arttırılmasını,
 • Sürekli gelişime yönelik süreçlerin düzenli gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Uluslararasılaşma Politikası

 • Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısını ve değişimini arttırmak,
 • Uluslararası iş birliklerinin geliştirmek,
 • Bölüm ve birimlerin uluslararası akreditasyonlarını desteklemektir.

Eğitim Politikaları

 • Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çağdaş gelişmeleri takip edip katkıda bulunabilecekleri bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlayarak bilimsel çalışmaları güçlendirmek ve yenilikçi bir anlayışa kavuşturmak.
 • Tüm bilimsel alanlarda teorik eğitimlerin uygulamalarla bütünleşmesine zemin hazırlayacak altyapı çalışmaları gerçekleştirmek.
 • Örgüt iklimini güçlendirerek iç paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sinerjiyi sürekli hale getirmek (kurumsal bilinci geliştirmek ve yaygınlaştırmak).
 • Tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, üniversitenin imkânları ölçüsünde en iyi teknolojik verileri kullanarak eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.
 • Analiz ve sentez yapma becerisi gelişmiş, özgür düşünceyi bilimsel verimlilik alanına aktarabilen, bilginin sadece taşıyıcısı değil, geliştiricisi de olabilen, yaratıcı ve üretken mezunlar verebilmek.
 • Dünyanın herhangi bir yerinde eğitim adına yeni ve yararlı bir gelişme gerçekleştiğinde, söz konusu gelişmeyi mümkün olan en kısa zamanda Kocaeli Üniversitesi’ nde tartışmak ve uygulanabilir hale getirmek.
 • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yeni yöntem ve uygulamalarla diğer üniversitelere önderlik etmek.
 • Eğitimin donanım ihtiyacı karşılanacak ve fiziksel altyapı geliştirilecektir.
 • Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı arttırılarak yaygın hale getirilecektir.
 • Eğitimde etkin bir yönlendirme sistemi kurulacaktır.
 • AB Fonlarından daha etkin bir şekilde faydalanılarak eğitimin finansmanı desteklenecektir.
 • Eğitimde kalite, rekabet, verimlilik ve fırsat eşitliğini artırmaya yönelik olarak idari yapı yeniden düzenlenecektir.

Araştırma Politikaları

 • Öğretim üyelerini ve öğrencileri bilimsel çalışmalarda etkin yöntemlerle motive ederek uluslararası düzeyde ön plana çıkabilen eserler vermelerini sağlamak.
 • Dikkate değer eser ve araştırmaların ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde tanıtılmalarını sağlamak.
 • Bilimsel araştırmaların kapsam alanını genişletmek amacıyla, çalışmaların sadece ulusal değil, uluslararası alanda da yapılabilmesi için gerekli tüm destekleri sağlamak ve farklı disiplinlerde ekipler oluşturulmasına öncülük etmek.
 • Bölgesel ihtiyaçlara göre araştırma projeleri geliştirmek.

Toplumsal Katkı Politikası

 • Üniversitemiz misyonu ve kalite politikasına uygun olarak, birimler tarafından, iç ve dış paydaşların; mesleki ve kariyer gelişimlerini hedefleyen topluma duyarlı geniş kapsamlı eğitimler hazırlamak. Bu eğitimler ile birlikte; araştırma, danışmanlık ve sağlık hizmetleri faaliyetlerinde de temel değerleri koruyarak, topluma duyarlı evrensel etik ilkeleri benimsemek ve uygulamak.
 • Sanayii, sivil toplum, özel ve kamu kurumlar ortaklığında; dezavantajlı gruplara yönelik erişilebilirlik temelli, sosyal entegrasyon sağlayan, ayrıca çevreye duyarlı, yeşil kampus, sıfır atık bilinci taşıyan, sürdürülebilir, topluma katkı sunan sosyal sorumluluk projelerini geliştirmek ve uygulamak

Çevre Politikası

 • Ülkemizin ve dünyanın doğal, kültürel ve sosyal çevre güzelliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.
 • Ağaçlandırma ve yeşil alanların geliştirilmesi çalışmalarına mümkün olan her türlü desteği vermek.
 • İç ve dış estetik çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak.
 • Çevrenin korunmasına yönelik toplum bilincinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetlere öncülük etmek.
 • Denizin, yer altı ve yerüstü kaynaklarının korunması ve etkin kullanılmasına öncülük etmek

Akademik Politikalar

 • Akademik kadroların çağın gereklerini en üst düzeyde yansıtacak şekilde yetiştirilmesi için üniversitenin yetki ve sorumluluk alanına giren tüm düzenlemeleri yapmak.
 • Akademisyenler arası görevdeşlik doğuracak çalışmalara öncülük etmek.
 • Akademisyenlerin iç ve dış paydaşlarla ilişkilerini daha etkin ve verimli hale getirerek, iç ve dış çevrenin bilimsel bilinçten daha fazla yararlanmasına imkân hazırlamak.

İdari Politikalar

 • Üniversitenin yönetim kademelerinde bulunanları, modern bir yöneticide bulunması gereken bilgilerle donatmak. Bunun gerçekleşebilmesi için yönetici geliştirme programları düzenlemek.
 • Yöneticilerin yönetsel faaliyetlerinde pozitif motivasyon esasına uymalarını sağlamak.
 • Yönetilenlere karşı tüm uygulamalarda yüksek performans ve başarı ölçütleri esas alınarak değerlendirmeler yapmak. Eşitlik ve adalet ilkesinden ödün vermemek.
 • Yöneticilerin birbirleriyle dayanışma ve destek anlayışı içerisinde olmalarını sağlamak.
 • Yönetsel kadro değişimlerinde kurumsal faaliyetlerde zafiyete yol açmamak için, bilgi ve deneyimin aktarılmasını sistemleştirmek.
 • İnsan kaynakları çalışmalarını norm kadro esaslarına göre yürütmek.
 • Üniversite hakkında ihtiyaç duyulan istatistiksel bilgileri sistemleştirmek (yönetim bilgi sistemini etkin bir şekilde hizmete hazır tutmak).

Öğrenci Politikaları

 • Öğrencileri üniversitenin en önemli paydaşı bilmek.
 • Öğrencilere eğitimlerini tamamladıktan sonra da organize faaliyetlerle ihtiyaç duyacakları ve karşılanması mümkün yardımlarda bulunmak, onlarla ilişkiyi sürekli kılarak işbirliğini artırmak.
 • Öğrencilerin iş dünyasına kabul ettirilmeleri ve orada etkin olarak yerleşebilmeleri için destek çalışmaları gerçekleştirmek.
 • Öğrencileri sevmek ve öğrenciler tarafından sürekli şekilde sevilmek için oryantasyon programları da dahil, çeşitli iç etkinliklerde bulunmak.
 • Akademik ve idari kadroların öğrencilere karşı davranışlarına düzeyli ve memnuniyet oluşturacak standartlar getirmek ve bunları uygulamak.
 • Öğrencilerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması desteklenecektir.

Bölgesel Politikalar

 • Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik problemlerine yönelik çözüm çalışmalarında bulunmak.
 • Bölgenin sanayi ve hizmet kuruluşlarıyla bölge kalkınmasına daha fazla katkıda bulunacak işbirlikleri gerçekleştirmek.
 • Üniversite-sanayi işbirliğini etkin bir şekilde gerçekleştirirken kapsama alanını tüm bölgeyi içine alacak şekilde genişletmek.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors