Kurumsal Politikalar

Kocaeli Üniversitesi Politikaları

Kalite Politikası

 • Kocaeli Üniversitesi "kalite temelli" yönetim sistemi kapsamında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı süreçlerinde;
 • İç ve dış paydaşların katılım ve memnuniyet düzeylerinin arttırılmasını,
 • Sürekli gelişime yönelik süreçlerin düzenli gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Uluslararasılaşma Politikası

 • Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısını ve değişimini arttırmak,
 • Uluslararası iş birliklerinin geliştirmek,
 • Bölüm ve birimlerin uluslararası akreditasyonlarını desteklemektir.

Eğitim Politikaları

 • Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çağdaş gelişmeleri takip edip katkıda bulunabilecekleri bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlayarak bilimsel çalışmaları güçlendirmek ve yenilikçi bir anlayışa kavuşturmak.
 • Tüm bilimsel alanlarda teorik eğitimlerin uygulamalarla bütünleşmesine zemin hazırlayacak altyapı çalışmaları gerçekleştirmek.
 • Örgüt iklimini güçlendirerek iç paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sinerjiyi sürekli hale getirmek (kurumsal bilinci geliştirmek ve yaygınlaştırmak).
 • Tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, üniversitenin imkânları ölçüsünde en iyi teknolojik verileri kullanarak eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.
 • Analiz ve sentez yapma becerisi gelişmiş, özgür düşünceyi bilimsel verimlilik alanına aktarabilen, bilginin sadece taşıyıcısı değil, geliştiricisi de olabilen, yaratıcı ve üretken mezunlar verebilmek.
 • Dünyanın herhangi bir yerinde eğitim adına yeni ve yararlı bir gelişme gerçekleştiğinde, söz konusu gelişmeyi mümkün olan en kısa zamanda Kocaeli Üniversitesi’ nde tartışmak ve uygulanabilir hale getirmek.
 • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yeni yöntem ve uygulamalarla diğer üniversitelere önderlik etmek.
 • Eğitimin donanım ihtiyacı karşılanacak ve fiziksel altyapı geliştirilecektir.
 • Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı arttırılarak yaygın hale getirilecektir.
 • Eğitimde etkin bir yönlendirme sistemi kurulacaktır.
 • AB Fonlarından daha etkin bir şekilde faydalanılarak eğitimin finansmanı desteklenecektir.
 • Eğitimde kalite, rekabet, verimlilik ve fırsat eşitliğini artırmaya yönelik olarak idari yapı yeniden düzenlenecektir.

Araştırma Politikaları

 • Öğretim üyelerini ve öğrencileri bilimsel çalışmalarda etkin yöntemlerle motive ederek uluslararası düzeyde ön plana çıkabilen eserler vermelerini sağlamak.
 • Dikkate değer eser ve araştırmaların ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde tanıtılmalarını sağlamak.
 • Bilimsel araştırmaların kapsam alanını genişletmek amacıyla, çalışmaların sadece ulusal değil, uluslararası alanda da yapılabilmesi için gerekli tüm destekleri sağlamak ve farklı disiplinlerde ekipler oluşturulmasına öncülük etmek.
 • Bölgesel ihtiyaçlara göre araştırma projeleri geliştirmek.

Toplumsal Katkı Politikası

 • Kocaeli Üniversitesi’nin tüm birimleri tarafından yürütülen; iç ve dış paydaşların mesleki ve kariyer gelişimlerini hedefleyen, toplumun gereksinimleri doğrultusunda geniş kapsamlı eğitimler hazırlamak ve bu eğitimler ile; araştırma, danışmanlık ve sağlık hizmetleri faaliyetlerinde de temel değerleri koruyarak, topluma duyarlı hizmetler üretmek, üretilen hizmetlerinde geliştirilerek sürdürülebilir olmasını sağlamak,
 • Sanayi, sivil toplum, özel ve kamu kurumlar ortaklığında; dezavantajlı gruplara yönelik erişilebilirlik temelli, sosyal entegrasyon sağlayan, çevreye duyarlı, yeşil kampüs, sıfır atık bilinci taşıyan, sürdürülebilir, topluma katkı sunan gönüllü çalışmaları teşvik etmek, sosyal sorumluluk projelerini geliştirmek ve uygulamak.

Çevre Politikası

 • Ülkemizin ve dünyanın doğal, kültürel ve sosyal çevre güzelliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.
 • Ağaçlandırma ve yeşil alanların geliştirilmesi çalışmalarına mümkün olan her türlü desteği vermek.
 • İç ve dış estetik çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak.
 • Çevrenin korunmasına yönelik toplum bilincinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetlere öncülük etmek.
 • Denizin, yer altı ve yerüstü kaynaklarının korunması ve etkin kullanılmasına öncülük etmek

Akademik Politikalar

 • Akademik kadroların çağın gereklerini en üst düzeyde yansıtacak şekilde yetiştirilmesi için üniversitenin yetki ve sorumluluk alanına giren tüm düzenlemeleri yapmak.
 • Akademisyenler arası görevdeşlik doğuracak çalışmalara öncülük etmek.
 • Akademisyenlerin iç ve dış paydaşlarla ilişkilerini daha etkin ve verimli hale getirerek, iç ve dış çevrenin bilimsel bilinçten daha fazla yararlanmasına imkân hazırlamak.

İdari Politikalar

 • Üniversitenin yönetim kademelerinde bulunanları, modern bir yöneticide bulunması gereken bilgilerle donatmak. Bunun gerçekleşebilmesi için yönetici geliştirme programları düzenlemek.
 • Yöneticilerin yönetsel faaliyetlerinde pozitif motivasyon esasına uymalarını sağlamak.
 • Yönetilenlere karşı tüm uygulamalarda yüksek performans ve başarı ölçütleri esas alınarak değerlendirmeler yapmak. Eşitlik ve adalet ilkesinden ödün vermemek.
 • Yöneticilerin birbirleriyle dayanışma ve destek anlayışı içerisinde olmalarını sağlamak.
 • Yönetsel kadro değişimlerinde kurumsal faaliyetlerde zafiyete yol açmamak için, bilgi ve deneyimin aktarılmasını sistemleştirmek.
 • İnsan kaynakları çalışmalarını norm kadro esaslarına göre yürütmek.
 • Üniversite hakkında ihtiyaç duyulan istatistiksel bilgileri sistemleştirmek (yönetim bilgi sistemini etkin bir şekilde hizmete hazır tutmak).

Öğrenci Politikaları

 • Öğrencileri üniversitenin en önemli paydaşı bilmek.
 • Öğrencilere eğitimlerini tamamladıktan sonra da organize faaliyetlerle ihtiyaç duyacakları ve karşılanması mümkün yardımlarda bulunmak, onlarla ilişkiyi sürekli kılarak işbirliğini artırmak.
 • Öğrencilerin iş dünyasına kabul ettirilmeleri ve orada etkin olarak yerleşebilmeleri için destek çalışmaları gerçekleştirmek.
 • Öğrencileri sevmek ve öğrenciler tarafından sürekli şekilde sevilmek için oryantasyon programları da dahil, çeşitli iç etkinliklerde bulunmak.
 • Akademik ve idari kadroların öğrencilere karşı davranışlarına düzeyli ve memnuniyet oluşturacak standartlar getirmek ve bunları uygulamak.
 • Öğrencilerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması desteklenecektir.

Bölgesel Politikalar

 • Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik problemlerine yönelik çözüm çalışmalarında bulunmak.
 • Bölgenin sanayi ve hizmet kuruluşlarıyla bölge kalkınmasına daha fazla katkıda bulunacak işbirlikleri gerçekleştirmek.
 • Üniversite-sanayi işbirliğini etkin bir şekilde gerçekleştirirken kapsama alanını tüm bölgeyi içine alacak şekilde genişletmek.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors